1.      Administratorem danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Akord Fabryka Mebli M. Zając, W. Zając spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963226, NIP: 5241012622, REGON: 010895012.

2.      Przetwarzanie danych osobowych klientów serwisu sklep.akord.pl odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z niniejszym regulaminem.

3.      W ramach działalności serwisu sklep.akord.pl przetwarzane są dane osobowe klientów podane przez nich w formularzu podczas rejestracji konta w serwisie, w formularzu zamówienia oraz w formularzu podczas zamawiania produktów bez zakładania konta w serwisie. W formularzach tych klienci podają następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, NIP (w przypadku chęci otrzymania faktury).

4.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy. 


5.      Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu:

6.      zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonej w regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania przez Klienta z usługi;

7.      zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

8.      marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Administrator przechowuje je do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

9.      Dane osobowe Klienta obejmujące imię, nazwisko, adres, adres e-mail, mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu Administratora takim jak:

10.  podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora;

11.  podmioty realizujące na moją rzecz usługę dostawy zakupionego przeze mnie Produktu.

12.  Dane osobowe Klienta obejmujące imię, nazwisko, adres, adres e-mail, datę urodzenia, mogą być za zgodą klienta udostępnione niezależnym partnerom handlowym w celu prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego.

13.  Klientowi przysługują następujące prawa:

14.  prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;

15.  prawo do sprostowania danych osobowych;

16.  prawo do usunięcia danych osobowych;

17.  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

18.  prawo do przeniesienia danych osobowych;

19.  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;

20.  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;

21.  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

22.  Administrator zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

23.  W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Klient może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@akord.net.pl lub pisemnie na adres Akord Fabryka Mebli M. Zając, W. Zając spółka komandytowo-akcyjna , ul. Jaśminowa 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

24.   z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963226, NIP: 5241012622, REGON: 010895012.

25.  Przetwarzanie danych osobowych klientów serwisu sklep.akord.pl odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z niniejszym regulaminem.

26.  W ramach działalności serwisu sklep.akord.pl przetwarzane są dane osobowe klientów podane przez nich w formularzu podczas rejestracji konta w serwisie, w formularzu zamówienia oraz w formularzu podczas zamawiania produktów bez zakładania konta w serwisie. W formularzach tych klienci podają następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, NIP (w przypadku chęci otrzymania faktury).

27.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy. 


28.  Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu:

0.      zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonej w regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania przez Klienta z usługi;

1.      zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

2.      marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Administrator przechowuje je do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

29.  Dane osobowe Klienta obejmujące imię, nazwisko, adres, adres e-mail, mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu Administratora takim jak:

1.      podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora;

2.      podmioty realizujące na moją rzecz usługę dostawy zakupionego przeze mnie Produktu.

1.      Dane osobowe Klienta obejmujące imię, nazwisko, adres, adres e-mail, datę urodzenia, mogą być za zgodą klienta udostępnione niezależnym partnerom handlowym w celu prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego.

2.      Klientowi przysługują następujące prawa:

0.      prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;

1.      prawo do sprostowania danych osobowych;

2.      prawo do usunięcia danych osobowych;

3.      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.      prawo do przeniesienia danych osobowych;

5.      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;

6.      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;

7.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.      Administrator zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.      W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Klient może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@akord.net.pl lub pisemnie na adres Akord Fabryka Mebli M. Zając, W. Zając spółka komandytowo-akcyjna, ul. Jaśminowa 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki.