POLITYKA PRYWATNOŚCI 

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy www.sklep.akord.net.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) prowadzony jest przez Akord Fabryka Mebli M. zając, W. Zając spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą 

w Koprkach, ul. Jaśminowa 19, 05-850 Koprki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000963226, NIP: 5241012622, REGON: 010895012, adres e-mail: rodo@akord.net.pl.

1.2. W ramach działalności Sklepu Internetowego mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników strony internetowej, na której znajduje się Sklep Internetowy (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe. 

1.3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych. 

1.4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Sklepu Internetowego oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Sklepem Internetowym oraz tworzenia statystyk i analiz.

1.5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. 

1.6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. 

1.7. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 5 listopada 2022 r. 

2. DANE OSOBOWE

[administrator i inspektor ochrony danych]

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Akord Fabryka Mebli M. zając, W. Zając spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 19, 05-850 Koprki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000963226, NIP: 5241012622, REGON: 010895012.

2.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

2.3. Z Inspektorem można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych, w tym realizacji praw, które przysługują osobom, których dane dotyczą. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem rodo@akord.net.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem ul. Jaśminowa 19, 05-850 Koprki.

[cele przetwarzania]

2.4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach takich jak: 

      2.4.1. zawarcie i realizacja umowy, o której mowa w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym:

            2.4.1.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

            2.4.1.2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia działań przed zawarciem umowy, a następnie zawarcia tej umowy; 

            2.4.1.3. bez podania danych zawarcie umowy nie będzie możliwe; 

      2.4.2. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten napisał do Administratora wiadomość lub wypełnił formularz kontaktowy:

            2.4.2.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ odpowiadanie na zapytania lub korespondencję jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

            2.4.2.2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale może być konieczne, żeby dana osoba mogła skontaktować się z Administratorem i uzyskać odpowiedź;

            2.4.2.3. bez podania danych uzyskanie odpowiedzi od Administratora może nie być możliwe, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji; 

      2.4.3. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w szczególności wysyłania newslettera i powiadomień; 

            2.4.3.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; 

            2.4.3.2. przetwarzanie danych w celu przesyłania treści marketingowych mailowo lub przekazywania ich telefonicznie będzie miało miejsce tylko, jeśli osoba, które dane dotyczą wyraziła zgodę;

            2.4.3.3. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne; 

            2.4.3.4. w przypadku braku podania danych osobowych takich jak numeru telefonu lub adresu e-mail osoba, której dane dotyczą nie będzie otrzymywała treści marketingowych;

      2.4.4. statystyka i analiza zachowań Użytkowników w ramach w Sklepie Internetowym:

            2.4.4.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ prowadzenie statystyki i analiz zachowań Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

            2.4.4.2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale niektóre dane mogą być również zebrane automatycznie; 

            2.4.4.3. bez podania danych prowadzenie statystyk i analiz zachowań Użytkowników nie będzie możliwe;  

      2.4.5. prowadzenia czynności i badań mających na celu ocenę satysfakcji w związku z zawartą z Administratorem umową oraz kontrolowania jakości świadczonych usług: 

            2.4.5.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ ocena satysfakcji i kontrolowanie jakości są prawnie uzasadnionymi interesami Administratora;

            2.4.5.2. w przypadku tego celu przetwarzania Administrator będzie dysponował już danymi osobowymi, w związku z zawartą umową; jeżeli będzie to niezbędne, to Administrator może zwrócić się o podanie innych danych;

            2.4.5.3. osoba, której dane dotyczą może odmówić jednak podania innych danych i w takim przypadku ocena satysfakcji klienta oraz kontrola jakości nie będą prowadzone.

[odbiorcy danych]

2.5. Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy. 

2.6. Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych. 

2.7. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: 

      2.7.1. dostawcy narzędzi informatycznych i aplikacji wykorzystywanych w ramach Sklepu Internetowego, w tym aplikacji pomagających w zarządzaniu Sklepem Internetowym; 

      2.7.2. dostawcy usług takich jak poczta elektroniczna, dysk wirtualny i aplikacje biurowe;

      2.7.3. podmioty świadczące usługi marketingowe;

      2.7.4. podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT;

      2.7.5. podmioty świadczące usługi informatyczne i programistyczne związane z tworzeniem i rozwojem Sklepu Internetowego; 

      2.7.6. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze Sklepu Internetowego, w tym podmioty badające satysfakcję Użytkowników Sklepu Internetowego z dokonanych zakupów;

      2.7.7. dostawcy usług hostingu, w szczególności hostingu strony internetowej Sklepu Internetowego; 

      2.7.8. dostawcy narzędzi do zbiorczej wysyłki e-maili i smsów;

      2.7.9. dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu.

2.8. Administrator może również udostępnić dane osobowe operatorom płatności za pośrednictwem, których dokonywana będzie płatność. Operatorem takim może być w szczególności PayU S.A z siedzibą w Poznaniu, będący dostawcą serwisu płatności payu.com.

2.9. Odbiorcami danych osobowych będą również dostawcy narzędzi używanych w Sklepie Internetowym, z którymi to narzędziami wiąże się korzystanie z plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej. 

2.10. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

[przekazywanie danych poza EOG]

2.11. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy z wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi narzędzia i aplikacje lub świadczą na jego rzecz usługi. Część podwykonawców przebywa lub ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - w krajach, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Administrator zawiera z podmiotami, o których mowa wyżej. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu). Klauzule mogą zostać również udostępnione przez Administratora na prośbę osoby, której dane dotyczą.

2.12. Administrator może przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem z narzędzi i aplikacji, z których korzysta w ramach Sklepu Internetowego. Szczegóły znajdują się w pkt 5 Polityki Prywatności. 

[współadministrowanie danymi osobowymi]

2.13. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka oferowane przez Meta Platforms, dla których przetwarzania Administrator i Meta Platforms Ireland wspólnie określają środki i cele, Administrator i Meta Platforms Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. 

2.14. Więcej informacji na temat narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com//legal/terms/businesstools_jointprocessing.

2.15. Wspólne przetwarzanie danych (dalej: „Wspólne przetwarzanie”) obejmuje gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms oraz ich późniejsze przekazywanie Meta Platforms Ireland w celach związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora (w wyniku korzystania z narzędzi takich jak Facebook Pixel)

2.16. Wspólne przetwarzanie przez Administratora i Meta Platforms Ireland reguluje „Załącznik Administrator danych osobowych”, który jest dostępny pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

2.17. Meta Platforms Ireland pozostaje niezależnym administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO w zakresie każdego przetwarzania takich danych, które odbywa się po ich przekazaniu Meta Platforms Ireland.

2.18. Meta Platforms Ireland oraz Administrator w „Załączniku Administrator danych osobowych” ustalili zakres odpowiedzialności za zapewnienie zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych w następujący sposób [X oznacza wskazanie, który podmiot jest odpowiedzialny za spełnienie danego obowiązku]:

Nr

 

Obowiązek zgodnie z RODO

 

Meta Platforms Ireland

 

Administrator

 

1

 

Artykuł 6 Wymóg podstawy prawnej Wspólnego przetwarzania

 


(w odniesieniu do przetwarzania przez
Meta Platforms Ireland)

 

X
(w odniesieniu do własnego przetwarzania Administratora)

 

2

 

Artykuły 13, 14: Przekazywanie informacji o Wspólnym przetwarzaniu danych osobowych

 

 

X

 

3

 

Artykuł 26 ust. 2: Udostępnianie treści „Załącznika dotyczącego administratorów”

 

 

X

 

4

 

Artykuły 15-20: Prawa osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta Platforms Ireland po Wspólnym przetwarzaniu

 

X

 

 

5

 

Artykuł 21: Prawo do sprzeciwu, jeżeli Wspólne przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f

 


(w odniesieniu do przetwarzania danych przez
Meta Platforms Ireland)

 

X
(w odniesieniu do własnego przetwarzania Administratora)

 

6

 

Artykuł 32: Bezpieczeństwo Wspólnego przetwarzania danych

 


(w odniesieniu do bezpieczeństwa danych produktów)

 


(w odniesieniu do prawidłowego technicznego wdrożenia i konfiguracji danych produktów)

 

7

 

Artykuły 33, 34: Naruszenia danych osobowych dotyczące Wspólnego przetwarzania

 


(o ile naruszenie danych osobowych dotyczy zobowiązań
Meta Platforms Ireland zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”)

 


(o ile naruszenie danych osobowych dotyczy zobowiązań Administratora zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”)

 

2.19. Mając na uwadze powyższe Administrator wskazuje, że:

      2.19.1. Meta Platforms Ireland jest Współadministratorem w ramach Wspólnego przetwarzania danych; informacje wymagane przez art. 13 ust 1 lit. a i b RODO można znaleźć w Zasadach dotyczących danych w serwisie Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

      2.19.2. korzystanie przez Administratora z danych produktów oraz o celach, dla których gromadzenie i przekazywanie danych osobowych w ramach Wspólnego przetwarzania danych odbywa się zgodnie z treścią Regulaminu danego produktu; Regulamin korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools; Informacje o statystykach strony dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum; inne regulaminy są dostępne na stronie https://www.facebook.com;

      2.19.3. więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Meta Platforms Ireland można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Meta Platforms Ireland pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy; więcej informacji na temat Wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w Regulaminie danego produktu.

2.20. Administrator wskazuje również, że Administrator i Meta Platforms Ireland:

      2.20.1. przyjmują postanowienia „Załącznika dotyczącego administratorów” w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych (zgodnie z treścią Regulaminu danego produktu);

      2.20.2. przyjmują do wiadomości, że Administrator odpowiada za przekazywanie osobom, których dane dotyczą, przynajmniej informacji wymienionych w tabeli powyżej w punkcie 2;

      2.20.3. uzgodnili, że to Meta Platforms Ireland odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta Platforms Ireland po Wspólnym przetwarzaniu.

2.21. Niezależnie od okoliczności wskazanych powyżej Administrator wskazuje, że:

      2.21.1. wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą;

      2.21.2. jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności za zgodne z prawem pozyskiwanie tych danych. 

2.22. O ile naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy zobowiązań Administratora zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”, to Administrator jest odpowiedzialny za opracowanie zgłoszenia dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych, w tym za przesłanie zgłoszenia do organu nadzoru i prowadzenie dalszej korespondencji dotyczącej zgłoszenia. 

2.23. Dodatkowo Meta Platforms Ireland oraz Administrator w „Załączniku Administrator danych osobowych” uzgodnili, że:

      2.23.1. Każda ze Stron odpowiada indywidualnie za wszelkie inne zobowiązania w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych.

      2.23.2. W odniesieniu do art. 32 RODO środki zastosowane przez Meta Platforms Ireland obejmują środki wymienione w Regulaminie zabezpieczania danych Facebooka w wersji okresowo aktualizowanej np. w celu odzwierciedlenia zmian technologicznych (regulamin ten dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), które zostają wyraźnie włączone do „Załącznika Administrator danych osobowych”. Wszyscy pracownicy Meta Platforms Ireland zaangażowani we Wspólne przetwarzanie danych są związani stosownymi zobowiązaniami na rzecz zachowania poufności danych osobowych podlegających Wspólnemu przetwarzaniu.

      2.23.3. „Załącznik Administrator danych osobowych” nie udziela Administratorowi żadnego prawa żądania ujawnienia danych osobowych jakiegokolwiek użytkownika Facebooka przetwarzanych w powiązaniu z produktami Meta Platforms.

2.24. Osoby, których dane dotyczą, mogą egzekwować swoje prawa zgodnie z art. 15-21 RODO w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Meta Platforms Ireland bezpośrednio w stosunku do Meta Platforms Ireland. W przypadku wyegzekwowania przez osoby, których dane dotyczą, praw w ramach RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych w stosunku do Administratora lub kontaktu ze strony organu nadzorczego w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych, z których każdy zwany jest „Wnioskiem”, Administrator przekaże Meta Platforms Ireland niezwłocznie wszelkie istotne informacje w odniesieniu do takich wniosków, maksymalnie w okresie siedmiu dni kalendarzowych. Meta Platforms Ireland odpowie na Wnioski osób, których dane dotyczą, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z „Załącznika Administrator danych osobowych”. Administrator zobowiązuje się podjąć w terminie wszelkie uzasadnione działania w celu współpracy z Meta Platforms Ireland w ramach odpowiedzi na każdy taki Wniosek. Administrator nie ma prawa podejmować działań ani odpowiadać na takie wnioski w imieniu Meta Platforms Ireland.

2.25. Głównym organem nadzorczym w zakresie Wspólnego przetwarzania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

[okres przechowywania danych]

2.26. Dane osobowe przetwarzane w celu:

      2.26.1. zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;

      2.26.2. skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 1 roku od dnia ich zebrania;

      2.26.3. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody;

      2.26.4. statystyki i analizy zachowań Użytkowników – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;

      2.26.5. prowadzenia czynności i badań mających na celu ocenę satysfakcji w związku z zawartą z Administratorem umową oraz kontrolowania jakości świadczonych usług – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

2.27. Dane osobowe zbierane w ramach plików cookies mogą być przetwarzane przez inny okres niż okresy wskazane powyżej. Użytkownik może pliki cookies usunąć wcześniej (w każdej chwili).

[prawa Użytkowników]

2.28. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

      2.12.1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

      2.12.2. prawo do sprostowania danych osobowych;

      2.12.3. prawo do usunięcia danych osobowych;

      2.12.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

      2.12.5. prawo do przeniesienia danych osobowych; 

      2.12.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

      2.12.7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

2.29. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2.30. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy również zgody na otrzymywanie informacji handlowej i zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. 

2.31. Osoba, której dane dotyczą może w szczególności w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania.

2.32. W celu wykonania swoich praw Użytkownicy, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 

2.33. Użytkownik może zwrócić się do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

[zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

2.34. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

3. PLIKI COOKIES

3.1. W ramach Sklepu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. 

3.2. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

3.3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

3.4. Pliki cookies zazwyczaj zawierają:

      3.4.1. treść (np. identyfikatory akcji);

      3.4.2. nazwę strony internetowej;

      3.4.3. informacje o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym

      3.4.4. numer. 

3.5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

      3.5.1. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Sklep Internetowy, dostosowując go do jego potrzeb i preferencji;

      3.5.2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego;

      3.5.3. dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji.

3.6. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). 

3.7. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, czyli takie, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Sklepu Internetowego, usunięcia ich przez Użytkownika, lub zamknięcia przeglądarki).

3.8. Cookies „stałe” to pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies. Użytkownik może je jednak wcześniej usunąć. 

3.9. W Sklepie Internetowym stosowane mogą być pliki cookies następujących rodzajów

      3.9.1. niezbędne pliki cookies;

      3.9.2. statystyczne pliki cookies;

      3.9.3. preferencyjne pliki cookies;

      3.9.4. marketingowe pliki cookies.

3.10. Niezbędne pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by Sklep Internetowy prawidłowo funkcjonował. Mogą to być pliki instalowane po to, żeby umożliwić logowanie na stronie, wypełnienie i wysłanie formularzy znajdujących się na stronie, a także pliki instalowane w celach związanych z zapamiętaniem ustawień prywatności.

3.11. Statystyczne pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by sprawdzać szczegóły dotyczące wizyt i ruchu w Sklepie Internetowym, w tym to w jaki sposób trafiają do niego Użytkownicy. Pliki cookies tego rodzaju pozwalają również zweryfikować sposób korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego (np. czas sesji na stronie internetowej). Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody Administrator nie będzie mógł uzyskać informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

3.12. Preferencyjne pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by umożliwić Użytkownikom korzystanie ze Sklepu Internetowego zgodnie z ich preferencjami (np. w zakresie logowania się lub korzystania z wtyczek dostępnych na stronie). Ciasteczka preferencyjne są używane do zapamiętywania informacji o preferencjach użytkownika i jednostkowych preferencjach użytkownika, takich jak język, region lub lokalizacja, aby witryna mogła dostosować swoją ofertę do użytkownika. Informacje mogą być zapamiętywane w formie anonimowej. Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody niektóre elementy Sklepu Internetowego mogą nie działać prawidłowo lub zgodnie z preferencjami danego Użytkownika.

3.13. Marketingowe pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by dostosować treści reklamowe, które Użytkownicy otrzymują do ich zainteresowań lub preferencji. Korzystanie z tego rodzaju plików cookies może wiązać się z tym, że będą oni otrzymywali tego rodzaju treści reklamowe także poza Sklepem Internetowym. Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody reklamy nadal będą wyświetlane, ale nie będą one dobierane zgodnie z preferencjami lub zainteresowaniami danego Użytkownika.

3.14. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 

3.15. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika. 

3.16. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym oraz za pomocą wtyczki dostępnej w Sklepie Internetowym. 

3.17. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3.18. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, na przykład dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.

3.19. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

3.20. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. 

3.21. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod podanymi niżej adresami. Kliknięcie danego linku spowoduje przeniesienie Użytkownika poza Sklep Internetowy. W zależności od przeglądarki, z której korzysta Użytkownik informacje na temat zmiany ustawień Użytkownik może znaleźć pod następującymi adresami:

      3.21.1. przeglądarka Firefox;

      3.21.2. przeglądarka Chrome;

      3.21.3. przeglądarka Microsoft Edge;

      3.21.4. przeglądarka Opera;

      3.21.5. przeglądarka Safari.

4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PLIKÓW COOKIES

4.1. Administrator wskazuje, że w Sklepie Internetowym wykorzystywane są następujące pliki cookies:

Nazwa cookie

 

Rodzaj cookie

 

Funkcja

 

Nazwa aplikacji zewnętrznej

 

Czas przechowywania

 

PHPSESSID

 

Niezbędne

 

Używany do zachowanie stanu sesji Użytkownika na poszczególnych podstronach Sklepu internetowego.

 

Cookie wewnętrzne (Administratora)

 

400 dni

 

PrestaShop-#

 

Niezbędne

 

Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji Użytkownika.

 

Prestashop

 

19 dni

 

_smps

 

Funkcjonalne

 

Używane do określenia, kiedy i gdzie pewne pop-upy na stronie powinny być prezentowane dla Użytkownika i zapamiętać, czy Użytkownik je kliknął, aby nie pokazywały się wielokrotnie.

 

Cookie wewnętrzne (Administratora)

 

Stałe, do czasu usunięcia danych przez Użytkownika

 

_ga

 

Statystyka

 

Rejestruje unikalny ID, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika.

 

Google

 

2 lata

 

_gat

 

Statystyka

 

Używany przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądań.

 

Google

 

1dzień

 

_ga_#

 

Statystyka

 

Wykorzystywane przez Google Analytics w celu zbierania danych dotyczących liczby odwiedzin witryny przez użytkownika oraz dat pierwszej i ostatniej wizyty.

 

Google

 

1 rok

 

_gid

 

Statystyka

 

Rejestruje unikalne ID, które służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

 

Google

 

1 dzień

 

__fb_chat_plugin

 

Marketing

 

Używane w celu śledzenia interakcji Użytkownika z witryną internetową na Facebooku.

 

Meta Platforms, Inc.

 

Stałe, do czasu usunięcia danych przez Użytkownika

 

_fbp

 

Marketing

 

Używany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak aukcje w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

 

Meta Platforms, Inc.

 

3 miesiące

 

fr

 

Marketing

 

Używany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak aukcje w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

 

Meta Platforms, Inc.

 

3 miesiące

 

messaging_plugin_https://sklep.akord.net.pl/_193859600684291

 

Marketing

 

Służy do włączenia widgetu czatu na Facebooku.

 

Meta Platforms, Inc.

 

Stałe, do czasu usunięcia danych przez Użytkownika

 

tr

 

Marketing

 

Używany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak aukcje w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

 

Meta Platforms, Inc.

 

Sesyjne, do końca sesji przeglądarki

 

ccid

 

Marketing

 

Używany przez Edrone do zapisu unikalnego identyfikatora Użytkownika

 

edrone.me

 

400 dni

 

CustomerSubscribedChecked_63e64567630d3

 

Marketing

 

Używany przez Edrone do zbierania anonimowo danych Użytkownika pozwalających na jego identyfikację

 

edrone.me

 

Stałe, 100 lat

 

CustomerSubscribedIdentified_63e64567630d3

 

Marketing

 

Używany przez Edrone do zbierania anonimowo danych Użytkownika pozwalających na jego identyfikację

 

edrone.me

 

Stałe, 100 lat

 

edroneEventData

 

Marketing

 

Używany przez Edrone do zbierania anonimowo danych Użytkownika pozwalających na jego identyfikację

 

edrone.me

 

Stałe, do czasu usunięcia danych przez Użytkownika

 

_x13eucookie

Niezbędne

Zapamiętuje preferencje dotyczą ce plików cookie.

AKORD

365 dni

    test_cookie

Marketing

Ten plik cookie ustawiane przez zewnętrzną firmę (DoubleClick) należącą do Goole służy do wyświetlania spersonalizowanych reklam, które są dla użytkowników istotne w różnych miejscach w sieci. Reklamy te mogą być wyświetlane na podstawie wcześniejszych wizyt na tej stronie internetowej. Na przykład reklamy dotyczące tematu, który został wyrażony zainteresowanie podczas przeglądania witryny, mogą być wyświetlane w różnych miejscach w sieci. Ponadto mierzą współczynnik konwersji reklam prezentowanych użytkownikowi.

Google

15 min

    _gcl_au

Marketing

Przechowywanie i mierzenie konwersji

Google

Trwałe

checked_custom_flow

Preferencyjne

Służy do sprawdzania, czy istnieje wyskakujące okienko dla klienta do wyświetlenia Custom Flow.

AKORD

60 sekund

fp_ccid

Preferencyjne

Unikalny identyfikator użytkownika w kontekście First Party context

AKORD

365 dni

e_dv_63e64567630d3

Marketing

Pliki cookies służą jedynie wyświetleniu zindywidualizowanej zawartości.

edrone.me

400 dni

fp-sid

Statystyczne

Ten plik cookie umożliwia śledzenie sesji do momentu zamknięcia przeglądarki.

AKORD

sesja

sf_redirect

Niezbędny

Niezbędne do działania witryny internetowej.

AKORD

sesja

critAccountId

Statystyczne

 

AKORD

10 minut

OGPC

Marketingowe

Te pliki cookie są używane przez Google do przechowywania preferencji użytkownika i innych informacji podczas przeglądania przez użytkownika zmapowanych przez Google stron.

Google

31 dni

e_dv_$(app_id)

Statystyczne

Plik do liczenia przepływu użytkowników

edrone.me

1 dzień

_x13eucookie_consent_hash

Niezbędne

Do obsługi zapamiętywania informacji o plikach cookies

AKORD

365 dni

edrone_popup

Statystyczne

plik zapisujący ustawienia częstotliwości wyświetlań popupu

edrone.me

30 dni

edrone_push_widget

Marketingowe

Cookies umożliwiający zarządzanie wyświetleniami powiadomień push

edrone.me

24 godziny

    push_action_type_$(url)

Marketingowe

Cookies umożliwiający zarządzanie wyświetleniami powiadomień push

edrone.me

24 godziny

datr

Marketingowe

Cookie zapobiegające oszustwom

Meta Platforms, Inc.

2 lata

dpr

Preferencyjne

Cookie pomagające rejestrowanie współczynnik pikseli ekranu urządzenia oraz czy użytkownik włączył tryb wysokiego kontrastu w celu optymalnego renderowania witryny.

Meta Platforms, Inc.

7 dni

wd

Preferencyjne

Cookie umożliwia rejestrowanie wymiaru ekranu i okien w celu poprawnie renderowania aplikacji.

Meta Platforms, Inc.

7 dni

sb

Marketingowe

Przechowuje ustawienia przeglądarki

Meta Platforms, Inc.

2 lata

usida

Marketingowe

Cookies gromadzi kombinację przeglądarki użytkownika i unikalnego identyfikatora, wykorzystywanego do dostosowywania reklam do użytkowników.

Meta Platforms, Inc.

sesja

__hssrc

Preferencyjne

Cookie do przechowywania unikalnego identyfikatora sesji

edrone.me

sesja

_gcl_aw

Marketingowe

Celem cookie jest dostarczanie reklam lub działań związanych przy retargetingu.

Google

90 dni

5. NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO 

5.1. Administrator w ramach Sklepu Internetowego korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów. 

5.2. Administrator korzysta w ramach Sklepu Internetowego z narzędzi dostarczanych przez Google (w tym Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii):

      5.2.1. Google Analytics;

      5.2.2. Google Tag Manager;

      5.2.3. Google Signals.

5.3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego. 

5.4. Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. 

5.5. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. 

5.6. Administrator może obserwować również aktywność w Sklepie Internetowym: przewijanie, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. 

5.7. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5.8. Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi w Sklepie Internetowym.

5.9. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Te dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google.

5.10. Google Signals to dane sesji pochodzące z witryn i aplikacji. Google wiąże te dane z użytkownikami, którzy zalogowali się na swoje konta Google i mają włączoną personalizację reklam. Powiązanie tych danych z zalogowanymi użytkownikami umożliwia raportowanie działań użytkowników na różnych urządzeniach oraz remarketing na różnych urządzeniach.

5.11. Dzięki korzystaniu z Google Signals możliwe jest zebranie bardziej precyzyjnych danych. Po uwzględnieniu danych Google Signals usługa Google Analytics zwiększa dokładność zliczania użytkowników w raportach i korzysta z kryteriów stosowanych do odbiorców na wielu platformach, aby oceniać użytkowników, którzy nie mają identyfikatora użytkownika.

5.12. Dane zbierane w ramach Google Signals nie są używane ani udostępniane do celów innych niż działanie usługi Google Analytics.

5.13. Więcej informacji na temat usługi Google Signals można znaleźć pod tym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=pl#zippy=%2Ctematy-w-tym-artykule.

5.14. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.

5.15. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl. 

5.16. W przypadku Google LLC następuje transfer danych osobowych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

5.17. Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. 

[narzędzia Facebooka]

5.14. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych Facebooka dostarczanych przez Meta Platforms, Inc.  (w tym Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii) takich jak Facebook Pixel.

5.15. Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się w Sklepie Internetowym. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).

5.16. Administrator otrzymuje od Facebooka jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam na Facebooku i Instagramie, bada rynek i prowadzi własne statystyki. 

5.17. Dane z Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów, nigdy do konkretnego Użytkownika.

5.18. Administrator w ramach Sklepu Internetowego korzysta z wtyczki czatu Messenager dostarczanego przez Meta Platforms, Inc. (w tym Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).

5.19. Wtyczka czatu Messenager umożliwia Użytkownikom wymianę wiadomości z Administratorem za pośrednictwem posiadanego przez Użytkownika konta Facebook albo w trybie gość. 

5.20. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation, a na portalu Instagram znajduje się pod tym linkiem:  https://help.instagram.com/155833707900388.

5.21. W przypadku Meta Platforms Ireland następuje transfer danych osobowych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

5.22. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Meta Platforms Ireland wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

[eKomi]

5.23. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z narzędzia eKomi dostarczanego przez eKomi Holding GmbH z siedzibą w Niemczech.

5.24. Narzędzie to służy do zbierania i prezentowania opinii Użytkowników, bazującego na dokonanych transakcjach.

5.25. Więcej informacji na temat polityki prywatności eKomi można znaleźć pod tym linkiem: https://www.ekomi.de/de/datenschutz/

[Responso]

5.26. Administrator korzysta z narzędzia Responso dostarczanego przez HelpRatchet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

5.27. Responso jest narzędziem służącym do wsparcia i organizacji sprzedaży, w szczególności do automatycznego komunikowania się z Użytkownikami Sklepu Internetowego, w tym wysyłania widomości umożliwiających zbieranie opinii Użytkowników na bazie dokonanych transakcji.

5.28. Więcej informacji na temat przetwarzania przekazywanych danych osobowych można znaleźć od linkiem: https://responso.com/app/files/2022/04/Polityka-prywatnosci.pdf.

[SellPander]

5.29. Administrator korzysta z narzędzia SellPander dostarczanego przez Kadocode sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

5.30. SellPander jest narzędziem służącym do wsparcia i organizacji sprzedaży, w szczególności do automatycznego komunikowania się z Użytkownikami Sklepu Internetowego.

5.31. Więcej informacji na temat przetwarzania przekazywanych danych osobowych można znaleźć od linkiem: https://www.sellpander.pl/regulamin/.

[Kompan]

5.32. Administrator korzysta z narzędzia Kompan dostarczanego przez Kompan.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

5.33. Kompan jest narzędziem służącym do analizy i monitorowania aktywności Użytkowników w Sklepie Internetowym w celu dostosowania działań marketingowych do ich preferencji. 

5.34. Narzędzie to przekazuje np. informacje, którymi będą mogli być zainteresowani Użytkownicy na bazie ich poprzednich wyszukiwań.

5.35. Więcej informacji na temat polityki prywatności Kompan można znaleźć od linkiem: https://kompan.pl/polityka-prywatnosci/.

[QSell]

5.36. Administrator korzysta z narzędzia QSell dostarczanego przez QSell sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

5.37. QSell jest narzędziem służącym do pozycjonowania Sklepu Internetowego za pomocą monitorowania aktywności Użytkowników w Sklepie Internetowym w celu dostosowania działań marketingowych do ich preferencji. 

5.38. Narzędzie to odpowiada za przekazywane informacji o treściach, którymi mogą być zainteresowani Użytkownicy poprzez analizę ich ruchów w Sklepie Internetowym.

5.39. Więcej informacji na temat polityki prywatności QSell można znaleźć od linkiem https://www.qsell.pl/polityka-prywatnosci/

[Edrone]

5.40. Administrator korzysta w Sklepie Internetowym z narzędzia Edrone dostarczanego przez Edrone sp. z o.o. siedzibą w Krakowie.

5.41. Narzędzie Edrone umożliwia Administratorowi tworzenie i wysyłanie kampanii marketingowych, zarządzanie nimi oraz hostowanie list mailingowych przy użyciu narzędzi takich jak kreator newsletterów i generator powiadomień (popup, notyfikacje przeglądarkowe Push, czat Messenager na stronie) wyświetlanych w Sklepie Internetowym.  

5.42. Edrone przetwarza dane Użytkowników na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych wyłącznie w celu świadczenia na rzecz Administratora usług z zakresu  eCMR. 

5.43. Więcej informacji na temat polityki prywatności Edrone można znaleźć pod linkiem https://edrone.me/pl/polityka-prywatnosci

[Zaufane.pl]

5.44. Administrator może korzystać w ramach Sklepu Internetowego z narzędzia Zaufane.pl dostarczanego przez Fabryka e-biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

5.45. Narzędzie to służy do rozsyłania na adresy mailowe Użytkowników, którzy dokonali zakupów w Sklepie Internetowym, zapytania o ocenę satysfakcji z zakupów. 

5.46. Zaufane.pl umożliwia Administratorowi badanie poziomu satysfakcji Użytkowników z zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym poprzez pozyskiwanie i zarządzenie opiniami wyrażonymi przez tych Użytkowników.

5.47. Zaufane.pl przetwarza dane Użytkowników na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych wyłącznie w celu badania satysfakcji tych Użytkowników z zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym. 

5.48. Więcej informacji na temat polityki prywatności Zaufane.pl można znaleźć pod tym linkiem: https://zaufane.pl/polityka-prywatnosci