1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Aktywizacji Handlu, Produkcji i Usług „Akord” M. Zając W. Zając Sp. J. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233969, NIP: 5241012622, REGON: 010895012.

 2. Przetwarzanie danych osobowych klientów serwisu sklep.akord.pl odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z niniejszym regulaminem.

 3. W ramach działalności serwisu sklep.akord.pl przetwarzane są dane osobowe klientów podane przez nich w formularzu podczas rejestracji konta w serwisie, w formularzu zamówienia oraz w formularzu podczas zamawiania produktów bez zakładania konta w serwisie. W formularzach tych klienci podają następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, NIP (w przypadku chęci otrzymania faktury).

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy. 


 5. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonej w regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania przez Klienta z usługi;

  2. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Administrator przechowuje je do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

 6. Dane osobowe Klienta obejmujące imię, nazwisko, adres, adres e-mail, mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu Administratora takim jak:

 1. podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora;

 2. podmioty realizujące na moją rzecz usługę dostawy zakupionego przeze mnie Produktu.

 1. Dane osobowe Klienta obejmujące imię, nazwisko, adres, adres e-mail, datę urodzenia, mogą być za zgodą klienta udostępnione niezależnym partnerom handlowym w celu prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego.

 2. Klientowi przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania danych osobowych;

  3. prawo do usunięcia danych osobowych;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;

  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;

  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Administrator zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Klient może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@akord.net.pl lub pisemnie na adres Agencja Aktywizacji Handlu Produkcji i Usług AKORD M.Zając W.Zając Sp.J., ul. Jaśminowa 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć