REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.AKORD.NET.PL

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.akord.net.pl.

 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Agencję Aktywizacji Handlu, Produkcji i Usług "Akord" M. Zając, W. Zając sp.j. z siedzibą w Koprkach przy ul. Jaśminowej 19, 05-850 Koprki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000233969, numer NIP: 5241012622, REGON: 010895012, e-mail: sklep@akord.net.pl, tel.: (+48) 502 356 420, tel.: (+48) 22 721 05 97.

 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Cena – cena brutto Towaru podana na stronie internetowej Sklepu;

 2. Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta;

 3. Formularz Zamówienia – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, a także na wybór sposobu dostawy Towaru i sposobu płatności;

 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu;

 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zakupu Towaru niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem sklep.akord.net.pl;

 7. Sprzedawca – podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

 8. Towar – rzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu;

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

 10. Zamówienie – prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu, który Klient chce zakupić, sposób zapłaty, sposób dostawy Towaru oraz dane Klienta.

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Chrome w wersji 35 lub wyższej, Firefox w wersji 35 lub wyższej, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. W przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa JavaScript i plików cookies.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Sklepie, Sprzedawca podejmie odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesyłanych przez Internet.

 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

[usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);

 2. umożliwienie Klientom dodania Towaru do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży („Usługa Dotycząca Umów”).

 1. Sprzedawca może świadczyć za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu usługę polegającą na nieodpłatnym przesyłaniu Newslettera („Usługa Newslettera”). Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@akord.net.pl lub pisemnie na adres: Agencja Aktywizacji Handlu, Produkcji i Usług "Akord" M. Zając, W. Zając sp.j. ul. Jaśminowa 19, 05-850 Koprki.

 2. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, Sprzedawca świadczy bezpłatnie.

 3. Klient może przeglądać Towary dostępne w Sklepie, a następnie dokonać ich zakupu za pośrednictwem Konta lub bez konieczności założenia Konta, po wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@akord.net.pl lub pisemnie na adres: Agencja Aktywizacji Handlu, Produkcji i Usług "Akord" M. Zając, W. Zając sp.j. ul. Jaśminowa 19, 05-850 Koprki. Po przesłaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

 5. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku "Potwierdź Zakup") albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku "Potwierdź Zakup"), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.

 6. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub przy użyciu Konta wymaga dokonania czynności, o których mowa w § 4 Regulaminu.

 7. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@akord.net.pl lub pisemnie na adres: Agencja Aktywizacji Handlu, Produkcji i Usług "Akord" M. Zając, W. Zając sp.j. ul. Jaśminowa 19, 05-850 Koprki.

 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

[Konto]

 1. Założenie Konta wymaga:

 1. wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego na stronie internetowej Sklepu przez podanie wymaganych (obowiązkowych) danych tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, którego Klient będzie używał do logowania się na Konto;

 2. zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji pod Formularzem Rejestracji;

 1. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.

 1. Potwierdzenie założenia Konta Klient otrzymuje w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Formularzu Rejestracji.

 2. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.

 3. Po założeniu Konta Klient uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Klienta w Sklepie.

 1. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Klienta oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”.

 2. Logując się na Konto po raz pierwszy, Klient zostanie przekierowany na stronę znajdującą się pod zakładką „Twoje Adresy” zawierającą formularz, do którego Klient powinien wpisać adres, województwo, kraj, symbol/skrót dla adresu, przynajmniej jeden numer telefonu oraz opcjonalnie firmę, drugi numer telefonu i dodatkowe informacje. Wpisanie tych danych nie jest konieczne przy pierwszym logowaniu, ale jest niezbędne dla złożenia pierwszego Zamówienia w Sklepie.

 3. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z funkcjonalności Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

[dokonywanie zakupów w Sklepie]

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zakupów na podstawie Umów Sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie. Specyfikacja Towarów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed dokonaniem zakupu.

 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient musi złożyć Zamówienie. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno:

 1. wyboru Towaru przez dodanie go do elektronicznego koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku;

 2. wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania wymaganych (obowiązkowych) danych takich jak: imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłany Towar, telefon, adres e-mail; albo zalogowania się na Konto, po czym następuje automatyczne uzupełnienie pól Formularza Zamówienia;

 3. wyboru sposobu dostawy i płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia;

 4. zaznaczenia odpowiedniego pola pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem;

 5. potwierdzenia złożenia Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku pod Formularzem Zamówienia – „Potwierdź zakup”.

 1. Kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru.

 2. Na mocy Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru zamówionego przez Klienta i wydać mu ten Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę w terminie określonym w Regulaminie. Klient zobowiązuje się również do pokrycia kosztów dostawy Towaru, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy.

 3. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.

 4. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup”, Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia lub dokonywania w nim zmian, tj. wyboru innego Towaru, miejsca i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, oraz danych do wysyłki.

 5. Po dokonaniu przez Klienta zakupu Towaru, na adres poczty elektronicznej Klienta może zostać wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

 6. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub odstąpić od złożonego Zamówienia w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@akord.net.pl, albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcę wskazany w Regulaminie.

 7. W przypadku określonym w ustępie powyżej, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi należną kwotę lub odpowiednią je część, w razie gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że strony ustalą zgodnie inny sposób zwrotu płatności.

[Cena Towaru]

 1. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie określone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT.

 2. Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu nie obejmują kosztów dostawy Towaru.

 3. Koszty dostawy zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru. Koszty dostawy Towaru mogą być również w wyjątkowych okolicznościach ustalane bezpośrednio ze Sprzedawcą.

 4. Kwotą należną Sprzedawcy, na którą składa się Cena oraz koszty dostawy Towaru, jest kwota podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili dokonywania zakupu przez Klienta.

 5. Przy zakupie hurtowej ilości Towarów kwota, o której mowa w ust. 4 zostanie obliczona z uwzględnieniem rabatu przyznanego Klientowi indywidualnie.

[Sposoby i rodzaje płatności]

 1. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności:

 1. płatność za pobraniem do wartości Zamówienia nie przekraczającej kwoty 5 000,00 zł brutto – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 2. płatność z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy;

 3. płatność z góry szybkim przelewem online – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przelewem za pomocą bankowości internetowej, za pośrednictwem systemu płatności obsługiwanego przez PayU.pl.

 1. Klient nie może łączyć różnych form płatności przy jednym Zamówieniu.

 2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry przelewem tradycyjnym, powinien uiścić należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia.

 3. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem), dokonuje zapłaty przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Towar.

 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pośrednictwem systemu płatności obsługiwanego przez PayU.pl obsługa płatności jest realizowana przez serwis www.payu.pl obsługiwany przez firmę PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, tel. (+48) 61 628 45 05. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu payu.pl dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl/regulaminy. W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Klient zostanie przekierowany poza stronę internetową Sklepu w celu wykonania przelewu.

[Dostawa zamówionego towaru]

 1. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu jest dostarczony na wskazany przez Klienta adres. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15 (02-274 Warszawa). Istnieje również możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.

 2. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane w dni robocze.

 3. W przypadku, gdy zamówiony Towar ma być dostarczony Klientowi, koszty dostarczenia zamówionego Towaru ponosi Klient, przy czym w przypadku, gdy Klient zamówi Towar o wartości przekraczającej kwotę 5 000,00 zł brutto, koszty dostawy Towaru ponosi Sprzedawca.

 4. Koszty dostawy Towaru zależne są od wybranego sposobu płatności (płatność z góry lub płatność za pobraniem). Koszty zależne są również od wielkości, ilości, wagi i gabarytów wybranych Towarów.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania Klientowi Towaru w ciągu 5 dni roboczych liczonych:

 1. w przypadku wybrania przez Klienta płatności przy odbiorze (płatność za pobraniem) – od dnia, w którym Klient dokonał zakupu Towaru w Sklepie;

 2. w przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry przelewem lub szybkim przelewem online – od dnia zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 1. Do zakupionych Towarów dołączana jest faktura lub paragon w zależności od wyboru Klienta.

 2. W przypadku Towarów dostarczonych Klientowi przez kuriera, Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

[Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż dostawca towaru weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, który odstąpił od Umowy Sprzedaży dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 10. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 11. W przypadku, gdyby w wyniku korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, wartość Towaru uległa zmniejszeniu, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Konsumenta odpowiedniego odszkodowania. Zmniejszenie wartości Towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez Sprzedawcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego Towaru jako towaru używanego.

[Reklamacje Towaru]

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Wobec Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o której mowa w Kodeksie cywilnym. Wobec Konsumentów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. W przypadku, gdy Towar dostarczony Konsumentowi ma wadę, Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Sprzedawcy identyfikację Konsumenta i przedmiotu transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca może zwrócić się do Konsumenta o ich uzupełnienie.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności pisemnie na adres: Agencja Aktywizacji Handlu, Produkcji i Usług "Akord" M. Zając, W. Zając sp.j. ul. Jaśminowa 19, 05-850 Koprki lub na adres e-mail Sprzedawcy. Wzór reklamacji stanowi załącznik do Regulaminu.

 4. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Konsumenta o tym, czy uznaje jego żądanie za zasadne.

 5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub wykonanie przez Konsumenta uprawnień wynikających z rękojmi za wady, wymaga dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, Konsument powinien, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, dostarczyć Towar na adres wskazany przez Sprzedawcę, przy czym Towar nie może być dostarczony Sprzedawcy przesyłką za pobraniem. Towar powinien zostać dostarczony w sposób pozwalający na uniknięcie jego uszkodzenia w transporcie. Konsument powinien dostarczyć wadliwy Towar w stanie kompletnym.

 6. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie objęte są gwarancją Producenta. W przypadku wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji, powinien on skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowego sposobu postępowania oraz dostarczyć Sprzedawcy protokół reklamacyjny, paragon lub fakturę VAT oraz zdjęcie reklamowanego towaru lub elementu.

[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.

 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 4. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów.

[Dane Osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Aktywizacji Handlu, Produkcji i Usług "Akord" M. Zając, W. Zając sp.j. z siedzibą w Koprkach przy ul. Jaśminowej 19, 05-850 Koprki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000233969, numer NIP: 5241012622, REGON: 010895012; e-mail: sklep@akord.net.pl, tel.: (+48) 502 356 420, tel.: (+48) 22 721 05 97.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z niniejszym regulaminem.

 3. W ramach działalności Sklepu przetwarzane są dane osobowe Klientów, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu, kraj, województwo, numer konta bankowego.

 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, których stronami są Sprzedawca i Klient.

 5. Przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, o których mowa w Regulaminie zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Sprzedawca przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia wykonania Umowy Sprzedaży lub zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 6. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo

 2. do otrzymania ich kopii;

 3. prawo do sprostowania danych osobowych;

 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 6. prawo do przeniesienia danych osobowych;

 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;

 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi informatyczne, księgowe, prawne i marketingowe.

 2. Sprzedawca zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Sprzedawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba której dane dotyczą może skierować do Sprzedawcy żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

 4. W ramach działalności strony internetowej Sklepu zbierane mogą być ponadto informacje o czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do Sklepu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Sklepem.

[Polityka prywatności]

 1. W ramach działalności Sklepu wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników strony internetowej Sklepu. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów.

 3. W ramach działalności Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – pozostające na urządzeniu końcowym użytkowników tymczasowo, do momentu opuszczenia strony internetowej Sklepu albo zamknięcia przeglądarki internetowej;

 2. stałe – pozostające na urządzeniu końcowym użytkowników przez czas określony w ich parametrach albo do czasu ich usunięcia przez użytkowników.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk i analiz na potrzeby działalności Sklepu;

 2. utrzymania sesji Klienta, w szczególności na potrzeby zapamiętania Towaru dodanego przez Klienta do elektronicznego koszyka w celu złożenia Zamówienia, a także na potrzeby zapamiętania danych podanych przez użytkownika w Formularzu Zamówienia w celu dokończenia jego składania;

 3. dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tej strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Sklepu, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

 4. zapamiętania ustawień Klienta dotyczących strony internetowej Sklepu;

 5. zapamiętania adresu e-mail i hasła, za pomocą których Klient loguje się do Konta.

 1. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

 2. W ramach działalności Sklepu stosowane mogą być również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących ze Sprzedawcą.

 3. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

 4. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

 5. Ograniczenie przez użytkownika możliwości wykorzystywania przez Sprzedawcę plików cookies może wpłynąć na możliwość złożenia przez niego Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

 6. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

  1. przeglądarka Firefox;

  2. przeglądarka Chrome;

  3. przeglądarka Internet Explorer;

  4. przeglądarka Microsoft Edge;

  5. przeglądarka Opera;

  6. przeglądarka Safari.

[zmiana Regulaminu]

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 1. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

[Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklep.akord.net.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Załącznikami do Regulaminu są: (i) wzór odstąpienia od umowy, (ii) wzór reklamacji.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcę. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

Załączniki:

 • Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 • Wzór formularza reklamacji

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

_____________________

(miejscowość i data)

Dane Konsumenta

Imię i Nazwisko : _____________________

Adres zamieszkania : _________________

Adres e-mailowy : ____________________

Tel. kontaktowy : _____________________

Numer zamówienia/data zawarcia Umowy: _____________________

Agencja Aktywizacji Handlu, Produkcji i Usług "Akord" M. Zając, W. Zając sp.j.

ul. Jaśminowa 19

05-850 Koprki

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r. poz. 683) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu ______________________ dotyczącej zakupu _________________________, odebranego w dniu ___________________.

W związku z tym proszę o zwrot zapłaconej przeze mnie ceny towaru:

*na następujący numer rachunku bankowego _____________________________________________;

*w inny sposób, czyli ________________________________.

_____________________

(podpis konsumenta)

Wzór formularza reklamacji

_____________________

(miejscowość i data)

Dane

Imię i Nazwisko : _____________________

Adres zamieszkania : _____________________

Adres e-mailowy : _____________________

Tel. kontaktowy : _____________________

Numer zamówienia/data zawarcia Umowy: _____________________

Agencja Aktywizacji Handlu, Produkcji i Usług "Akord" M. Zając, W. Zając sp.j.

ul. Jaśminowa 19

05-850 Koprki

Reklamacja

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu _____________________ Produkt, tj. ____________________________________________________________ jest wadliwy.

Wada polega na ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Wada została stwierdzona w dniu _____________________.

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1);

 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1);

 • obniżenia ceny towaru o kwotę __________ (słownie: _____________________) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto______________________________

albo przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1);

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto __________________________________________________* (art. 560 § 1)

W celu umożliwienia dokładnego zweryfikowania zgłoszonej reklamacji podaję następujące dane:

 • nazwa towaru lub elementu: _____________________;

 • ilość: _____ szt.

podpis

* proszę zaznaczyć właściwe.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć